نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

شکل زیر نشـان دهنده اجزای تشکیل دهـنده دندان و نیز بافتهای حمایت کننده دنـدان، که آنرا دربرگرفته اند می باشد.

 

همانـگونه که می بینید و بر خلاف تصـوری که دنـدان را یک جسم سخت و یک تـکه می پندارد، دندان ترکیب پیچیده ای از بافتهای اختصاصی است.

در زیر توضیح مختصری در مورد هر کدام از این بافتها آورده شده است.

* * * * *

تاج: بخشی از دندان که بیرون از استخوان و لثه بوده و در دهان قابل مشاهده است.

ریشه: بخشی از دندان که در داخل اسـتخوان زیر لثـه قـرار گرفته و طـول آن به طور معمول دو برابر طول تاج دندان می باشد.

* * * * *

مینا: بافت براق، سفید وسختی که تاج دندان را پوشانده است. سخت ترین بافت بدن انسان! می باشد.

سیمان: بافت سخت متمایل به زرد که ریشه دندان را پوشانده است.

عاج: بافت زرد و سختی که بیشترین حجم توده دندان را اشغال کرده است و با وجود قوام سخت، دارای تخلخلهای بسیار ریز میکروسکوپیک می باشد.

* * * * *

کانال ریشه: کانالی واقع در مرکز ریشه دندان که پالپ دندان در آن قرار دارد.

پالپ: بافت نرمی در مرکز دندان که شامل عروق خـونی و اعصـاب و بافت پیـوندی می باشد.

 * * * * *

استخوان: در اطراف ریشه های دندان قرار داشته و از دندان پشتیبانی می کند.

لثه: بافت نرمی که اسـتخوان اطراف ریشه های دندان را پـوشانده است. با مسواک زدن و کشیدن نخ دندان بعد از خوردن غذا، سلامت این بافت حفظ خواهد شد. این مسأله بسیار مهم است چرا که بیماری لثه می تواند منجر به تحلیل استخوان اطراف دندان، لق شدن دندان و نیز پوسیدگی سطح ریشه دندان گردد.

لیگامان: بافت پیوندی که ریشـه های دندان را دربرگرفته و آنرا به استخوان متصل نگاه می- دارد.

عروق خونی و اعصاب: در تغـذیه و ادراک حس لمس و درد دندان و بافتهای اطراف آن نقش دارند.

 

 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.