اسـتفاده از کلیه مطالب، مقـالات و تصـاویر موجـود در ايـن سـايت با ذکـر منبـع بلامـانع می باشد.

اين سايت در قبال مطالب مطرح شده توسط كاربران هيچ گونه مسؤوليتی ندارد.

مطالب علمی و توصيه های موجود در اين سايت نبايد جايگزين درمانهای دندانپزشکی و یا پزشكی گردد.

 
     
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.