نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

انسان دارای انواع متفاوتی دندان از نظر شکل و عملکرد می باشد که در زمانهای متفاوتی هم در دهان رویش می یابند.

شکل دندانها با عملکرد آنها تناسب دارد. بر این اساس چهار گروه مختلف از دندانها در مجموعه 32 عددی دندانهای افراد بالغ وجود دارند:

 

 

دندانهای پیش: تعدادشان 8 عدد بوده و تک ریشه هستند. سطوح مسطح و تیزشان، آنها را برای برش و تکه کردن غذا مناسب می سازد.

دندانهای نیش: 4 عدد بوده، تک ریشه اند و شکل مخروطی، نوک تیز و مستحکم آنها، برای پاره کردن و تکه کردن غذا مناسب است. معمولاً بزرگترین طول ریشه مربوط به این دندانهاست.

دندانهای آسیاب کوچک: به تعـداد 8 عدد، پشت دندانهای نیـش واقعـند. معـمولاً یک و یـا دو ریشه اند و دارای سطح فوقانی جونده هستند که به کار جویدن و آسیاب کردن غذا می آید.

دندانهای آسیاب بزرگ: 12 عدد دندان انتهایی در قـوس دندانی هسـتند. معمولاً تعداد ریشه های آنها بین دو تا چهار عدد می باشد و سطح فوقانی جونده آنها در عمل آسیاب کردن نهایی غذا و نرم کردن آن قبل از عمل بلع، کاربرد دارد.

 

* * * * *

 

چهار دندان آسیاب بزرگ آخر را دندانهای عقل می نامند. آخرین دندانهایی که در دهان رویش یافته و نیاز به توجهات خاصی دارند.

گاهی اوقات به طور کامل رویش نمی کنند و تمیز کردن آنها نیز مشکل می باشد که این دو باعث ایجاد مشکلات دندانی در افراد می گردد.

 

 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.