نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

دهان اولـين قسمت دستگاه گوارش است كه از لب ها شروع و به حلق منتهی می گردد. دهان شامل فك بالا و پایین، دندانها، لثه، مخاط و زبان می باشد. غدد بزاقی نیز ترشحات خود را از طریق مجاری بزاقی، به داخل دهان می ریزند تا علاوه بـر کمک به حس چشایی و هضم غذا، امکان تسهیل حرکت لقمه های غذایی را در داخل مجرای گوارش، مهیا سازند.

دهان انسان در اعمال زيادی نظير حرف زدن، خنديدن، چشيدن، جويدن، بلعیدن و گاز گرفتن شركت دارد.

اولین مرحله عملیات هضم غذا، در دهان و به کمک بزاق، نیروی مکانیکی ناشی از روی هم قرارگرفتن دندانها  (نیروی جوشی) و نیز حرکت زبان صورت می گیرد.

فك بالا ثابت است و حركت نمی كند ولی فك پایين حركت دارد و عمل باز و بسته شدن دهان را انجام می دهد. بدین صورت وظایفی که در بالا ذکر شد امکانپـذیر می شوند.

در داخل استخوان هر فك حفراتی وجود دارد كه ريشه دندانها در آن قرار می گيرد.
در اين حفرات دندانها بوسيله الياف دور دندان به استخوان فك متصل می شوند. روی استخوان فک ها و دور دندان را  مخاط و لثه می پوشاند.
به استخـوان اطـراف دنـدان، لثـه و اليـاف نگهـدارنده دور دنـدان بافت نگهـدارنده دنـدان گفـته- می شود.

 

نماهای مختلف فک پایین به همراه دندانها (برای تماشای تصاویر بزرگـتر، بر روی نماها کلیک کنید)

 
 

 

 

 

 

   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.