نکتۀ بهداشتی ماه  «

نسخه فابل چاپ اين عنوان  «

بازگشت به فهرست عناوين  «

 

انسانها در طول زندگی خود، دو سری دندان (دندانهای شيری و دندانهای دائمی) و سه دوره دندانی (شيری، مختلط و دائمی) ‌دارند.

از حدود 6 ماهگی كه اولين دندان شيری در دهان نوزاد رويش می یابد تا سن 6 سالگی كه اولين دندان دائمی در دهان می رويد را دوره دندانی شيری می گويند. در اين دوران فقط دندان شيری در دهان وجود دارد.
از 6 تا 12 سالگی به تدريج دندانهای شيری جای خود را به دندانهای دائمی می دهند. اين زمان را دوره دندانهای مختلط می نامند، چرا که هم دندانهای شیری و هم دندانهای دایمی در فکین قابل مشاهده اند.

 

از حدود 12 سالگی كه هيچ دندان شيری در دهان وجود ندارد و فقط دندانهای دائمی در دهان هستند، تا پايان عمر، دوره دندانی دائمی نام دارد.

دندانهای شيری معمولاً از شش ماهگی شروع به رويش نموده و تا سن دو و نيم سالگی رویش آنها تكميل می شود.
البته زودتر در آمدن و يا تأخير در رويش، به مدت چند ماه، طبيعی است ولی اگر اين تأخير، بيش از 9 ماه طول بکشد بايد به دندانپزشك مراجعه نمود.

‌تعداد دندانهای شيری 20 عدد است، يعنی كودك در هر فك ده دندان دارد و اين ده دندان در دو نيمه راست و چپ به صورت قرينه قرار دارند.
نامهای اين پنج دندان از خط وسط به طرف عقب عبارت است از:

          دندان پيش ميانی، كه بطور قراردادی با حرف A نشان داده می شود.
           دندان پيش
کناری و يا دندان B.
           دندان نيش يا دندان C‌.
           دندان آسياب اول يا دندان D.
           دندان آسياب دوم يا دندان E.

 

دندانهای شيری علاوه بر وظايف معمول يك دندان (جويدن، تكلم، حفظ شكل و زيبايی چهره)، وظيفه مهم ديگری نيـز دارند؛ حفظ فضاهای لازم برای رويـش دندانهای دائمی.
رويش صحيح دندانهای دائمی، ارتباط نزديكی با حفظ دندانهای شيری تا سن طبيعی افتادن آنها دارد، بطوريكه هرگاه دندانهای شيری زودتر از زمان طبيعی كشيده شوند يا آنكه بيشتر از مدت زمان لازم در دهان باقی بمانند، ممكن است رويش دندانهای دائمی زيرين دچار اشكال شود.
به عنوان مثال دندانهای
D و E بايستی تا سن 12-10 سالگی بطور سالم در دهان باقی بمانند. سپس با لق شدن آنها دندانهای دائمی به جای آنها رويش يابنـد. اگر اين دندانها زودتر از موقع از دست بروند، دندانهای مجاور به سمت محل خالی دندان كشيده شده حركت كرده، فضای موجود را تنگ تر می نمايند، لذا رويش دندان دائمی دچار مشكل می شود.
مـتأسفانه بسياری از پدر و مادرها فكر می كنند كه زود خراب شدن دندانهای شيری و كشيدن آنها مهم نيست ‌چرا كه دندانهای دائمی به جای آنها خواهند روييد. به اين ترتيب با عدم مراقبت كافی، باعث پوسيدگی زودرس و از دست رفتن آنها می شوند كه نتيجه آن رويش نابجا و يا عدم رويش دندانهای دائمی زيرين است.

 

 

 

 

 
   

Farsi Font Problem | Dental Links | Terms of Use | Contact Us | © 2009-13 Majid Noorian, D.D.S.